Zgłoszenie budynku do 35 m2 – jak wygląda procedura?

Budowa domu z reguły kojarzy się z koniecznością dopełnienia licznych formalności. Okazuje się jednak, że w przypadku obiektów o określonej powierzchni zabudowy nie jest wymagane pozwolenie na budowę – wystarczające jest zgłoszenie budowy. Kiedy można skorzystać z tej możliwości i jak wygląda procedura?

Co należy brać pod uwagę przy zgłaszaniu budynku?

Jeszcze do niedawna domki bez pozwolenia można było budować wyłącznie w sytuacji, w której powierzchnia ich zabudowy nie przekraczała 35 m2. Na początku 2022 roku, a więc wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, zostały też wprowadzone przepisy, umożliwiające budowę domu, którego powierzchnia zabudowy po obrysie wynosi do 70 m2. Tym samym, bez pozwolenia na budowę, kierownika budowy i dziennika budowy można obecnie wznieść nie tylko dom modułowy 35 m2, ale i większy. Nie ma więc znaczenia, z jakiego materiału powstaje obiekt – przepisy te obejmują zarówno obiekty modułowe, jak i te wznoszone metodami tradycyjnymi.

Co jednak należy mieć na uwadze, decydując się na realizację takiej inwestycji i przygotowując zgłoszenie budowy budynku do 35 m2 lub większego? Przepisy określają, że na każde 500 m2 działki, można postawić jeden taki obiekt. Ponadto musi to być budynek wolnostojący i mieć maksymalnie dwie kondygnacje. Domy na zgłoszenie wciąż muszą też powstawać przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego – konieczne jest więc przestrzeganie na przykład minimalnych odległości od sąsiednich posesji.

Kluczowe jest także to, że budowa domku do 35 m2 lub większego na pozwolenia jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy obiekt jest wznoszony na własne potrzeby, a nie na przykład na wynajem. Ponadto inwestor musi być właścicielem działki, na której ma powstać budynek.

Przed zgłoszeniem budowy budynku do 35 m2 warto również zorientować się, jak oblicza się jego powierzchnię. Wygląda to następująco:

  • pomieszczenia lub ich części o wysokości równej lub większej 2,20 m uwzględnia się w obliczeniach w 100 proc.,
  • pomieszczenia lub ich części o wysokości od 1,40 m do 2,20 m uwzględnia się w 50 proc.,
  • pomieszczenia lub ich części o wysokości poniżej 1,40 m pomija się w obliczeniach.

Istotnym kryterium jest też obszar oddziaływania domu, który musi w całości mieścić się na działce, na której będzie budowany – nie może więc sięgać na sąsiednie posesje. Co ważne, decydując się na budowę domku do 35 m2 na zgłoszenie, należy pamiętać, że musi on być zgodny z MPZP, czyli miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli budowa ma odbyć się na obszarze pozbawionym MPZP, inwestor musi uzyskać warunki zabudowy (WZ) – urząd ma obowiązek wydać je w nieprzekraczalnym terminie 21 dni.

Gdzie należy zgłosić budowę budynku do 35 m2?

Zgłoszenie budowy budynku do 35 m2 składa się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta – jeśli działka znajduje się na terenie miasta na prawach powiatu, lub urzędzie dzielnicy – jeżeli działka jest w Warszawie. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać osobiście – można to zrobić także przez internet. Co więcej, na mocy nowych przepisów, urzędnicy nie mogą sprzeciwić się budowie. Inwestor nie musi więc czekać na żadną odpowiedź, tylko może przystąpić do prac od razu po doręczeniu zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracyjnemu.

Choć przy budowie domku do 35 m2 formalności są ograniczone do minimum, o planowanym terminie rozpoczęcia robót należy poinformować nadzór budowlany oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Inwestor jest również zobowiązywany do wykonania geodezyjnego wyznaczenia terenu oraz – po zakończeniu budowy – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia budowy budynku do 35 m2 należy dokonać po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Oprócz projektu budowlanego i warunków zabudowy (dla terenów pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), do zgłoszenia inwestor musi dołączyć oświadczenia, mówiące o tym, że:

  • budowa służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • inwestor przejmuje na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli zrezygnuje z zatrudniania kierownika budowy,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Ile kosztuje dokonanie zgłoszenia?

W przypadku domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zgłoszenie budowy budynku do 35 m2 jest bezpłatne. Przed wprowadzeniem nowych przepisów opłata obowiązywała wyłącznie tych inwestorów, którzy zamierzali część domu jednorodzinnego użytkować w celach innych celach niż mieszkaniowe – wynosiła ona 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł. Jednak w świetle nowych przepisów, które dopuszczają budowę domu na zgłoszenie wyłącznie na własne potrzeby, zapis ten traci moc.

Budynek gospodarczy do 35 m2 a zgłoszenie

Choć nowe przepisy dają większe możliwości inwestorom zainteresowanym budową domu jednorodzinnego na własny użytek, nie zmieniły się one w kontekście budynków gospodarczych. Jak możemy przeczytać w ustawie Prawo budowlane, zgłoszenia wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży oraz wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m2 odbywa się analogicznie do dotychczas obowiązującej procedury.

Choć domy bez pozwolenia można było stawiać już od kilku lat, zainteresowanie nimi wzrosło wraz z ogłoszeniem założeń programu Polski Ład. Od stycznia 2022 roku nowe przepisy już obowiązują, a procedura zgłoszenia budowy z punktu widzenia inwestorów ma być jeszcze łatwiejsza.

Źródło tekstu: https://markaeko.pl/zgloszenie-budynku-do-35-m2-jak-wyglada-procedura/